We wish you a merry christmas - Chúc mừng giáng sinh