Xem chủ đề khác

Danh sách chủ đề

Bạn đã biết viết Kanji chuẩn Nhật chưa?

Khi học viết Kanji đa phần các bạn thường không chú tâm đến việc làm thế nào để viết cho đúng cách. Hôm nay Dekiru sẽ cùng cách bạn học cách viết Kanji thế nào cho chuẩn Nhật Bản

Chữ Hán (chữ Kanji) luôn là trở ngại lớn đối với người học. Đặc biệt, Hán tự là tập hợp các nét chữ vừa khó đọc, khó viết, khó nhớ. Tuy nhiên cũng có những quy tắc chung giúp bạn ghi nhớ cách viết Kanji một cách dễ dàng.

Tuy sẽ có những ngoại lệ nhưng những quy tắc dưới đây đúng với 99% chữ Hán mà bạn có thể áp dụng cùng. Tìm hiểu những bài viết thú vị khác của Dekiru.

QUY TẮC VIẾT KANJI 1: TỪ TRÁI SANG PHẢI, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI.

Nguyên tắc cơ bản khi viết chữ Hàn là những nét nằm ngang sẽ viết từ trái sang phải, và những nét dọc sẽ được viết từ trên xuống dưới.

Đối với chứ Nhất [] là một đường nằm ngang được viết từ trái qua phải

Chữ Nhị [] có hai nét ngang cũng được viết từ trái sang phải nhưng nét nằm trên viết trước, nét nằm dưới viết sau.

Chữ Tam [] có ba nét ngang cũng được viết từ trái sang phải nhưng nét nằm trên viết trước, nét nằm dưới viết sau theo thứ tự.

Đối với chữ [] có ba nét dọc được viết theo thứ tự từ trên xuống nhưng nét đứng đầu được viết trước, sau đó đến nét thứ hai và thứ ba.

https://lh6.googleusercontent.com/TJg5MIsp17Fr8On3LHWVVubEQx-Y5ReMeePxfZ-IrgX1l9zsmFskyWTTyI9OOTrMKAwyeimMV40BLCszTXs57tTNc7JCSDKxnZM4a6Xx3zBmID_1p3fm1DgplIt7IqjAdZx8UkQp

QUY TẮC VIẾT KANJI 2: NÉT NGANG TRƯỚC, NÉT DỌC SAU.

Khi các nét ngang và nét dọc cắt nhau thì nét ngang được viết trước rồi mới đến nét dọc. Và vẫn tuân theo quy tắc 1 từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Ví dụ: []

https://lh6.googleusercontent.com/N2GrdA5JNAXmcj2Q2067VXZIaKsWBuzBctpmPed2DJIBNVe-C-MrhUE_ruJAwAidL8zN8y8basilejuVv1dG285Q8DM_JO1cwJvd3fLZAj4m42p3F416JHtI7M6dsdSpNbIKzWNE

Tuy nhiên 1% ngoại lệ xảy ra với từ Cánh đồng [] và Cá [] bạn cần chú ý.

https://lh4.googleusercontent.com/hQfqgWewPLkxnGEp3qT_CaSNnH5iu7Po7LBGX8ECB1JQtS535cOilJzXJvZUindZ0OpieYNgi8oS8ahZ4iUC5bJ17SH1oocZ47n2fpSOtGqYXtR27tnpDEuwBOG-bfcUAmt7nZpM

QUY TẮC VIẾT KANJI 3: CÁC NÉT XUYÊN NGANG VÀ NÉT SỔ THẲNG ĐƯỢC VIẾT SAU CÙNG.

Những chữ Hán có nét xuyên ngang qua nhiều nét khác nhau sẽ được viết sau cùng. Ví dụ: [] hoặc []

https://lh6.googleusercontent.com/0d8-Yp45fIwFq_5YhKSDAyFMN09EtW01wvaajRBGrvDzX9BTRDfqFERKPFdElmINB5mCa5DoWfOuexenByxBgO3ix20f4LZIGyuZXweRfSAEOWMVMNihUJrX1o0b2mJLotpkeMej

https://lh6.googleusercontent.com/L7U5omwOMpZhE1_g5KNWEcZiKkYw7r6P7Yk9YKObY1HQO4GE6rxErGAl3xynDFAzcBKWHqAW6wVE8VL1V0nyW5bTG7_shlSIAoBgqJh9gBD1ILX9rTEfa5aurX83OOgjJMRHQUnN

Bên cạnh nét xuyên ngang, trong Hán tự còn có một nét khác được gọi là nét sổ thẳng. Nét sổ thẳng là nét kéo dài từ trên xuống, đi qua nhiều nét khác nhau và được viết sau cùng.

Ví dụ: [] hoặc []

https://lh4.googleusercontent.com/5peAHbRt8NWfpFAKa_aiSryyFC78-onmNo9JR4W9BooJj3TO0uSpLLLG0MUqo99FOqv23UTKDKuYKGiVLiQGus6ngQyP5m8m_WlXDQXVeOdeeNL6RMuddBUKFZUhk0puHloEe1Bf

https://lh6.googleusercontent.com/df-XPz1wUXj-EtUyspSKvHgHzMm22X7fIReKPdPqk5V2Z7B6Z8Vrwhg-SVwLPweV3hCpgaXT3LMj_FMmpYR-gNj2x-hvvdKMyYCBy44xJWxnzcrsYDJsayvghM36dkWpeJ4E9qMG

QUY TẮC VIẾT KANJI 4: NÉT XIÊN TRÁI (NÉT PHẨY) ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC CÁC NÉT XIÊN PHẢI (NÉT MÁC).

Ví dụ: []

https://lh6.googleusercontent.com/3u7rxy2KMWf3fDi5loZ3vOahl_kKz9H0NvA97Gg0tPtp_4fiJ-MnxBAtM-N8je5apRcEOAEcL8Hb4_AAxNXoXTY6JlofDfrZeNo-4UfTEj3G3OJrgZleknHy8GFGtyX4rMt3vmeL

Lưu ý: Quy tắc này chỉ áp dụng đối với các nét xiên đối xứng, còn đối với các nét xiên không đối xứng như trong chữ [] thì nét xiên trái có thể được viết trước hoặc sau tùy theo quy tắc khác nhau.

QUY TẮC VIẾT KANJI 5: VIẾT PHẦN GIỮA TRƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CHỮ ĐỐI XỨNG.

Trong trường hợp này, ký tự sổ dọc nằm ở giữa được viết trước, sau đó đến các nét ngắn hơn ở bên trái và bên phải. Nét bên trái viết trước, nét bên phải viết sau.

Ví dụ: [] hoặc []

https://lh5.googleusercontent.com/3DFnDzoaqKUUqwR0jQVxurOasMKr8PStx7erpjPIxxBeH77i4miv0SuTVmggpgUfJPB_7vsGYL3WtKgxun5Y9Jn6WHnyv0TknJ58qR-6DC5m_VS_DLXT2F2Jr0r2LdanCfShxE_q

https://lh3.googleusercontent.com/jLIug5hBHaV8GggTQZ3_vApN-0a9g6DmC6mr9OKzx5K49X4TJF7RMrCLZMSAAdYcZGi6SAr4e2ygO3hUM665Plri-qgJ5MJDbdUtFNswhUFTtP6DwF1Nmdnt2aVgFhtqRm7tyntU

QUY TẮC VIẾT KANJI 6: CÁC NÉT DỌC BÊN TRÁI ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC CÁC NÉT BAO QUANH BÊN NGOÀI.

Ví dụ: [] hoặc []

https://lh6.googleusercontent.com/e8meM9ZUIix8v-qaxyHfnkNF3hpm58cVMOgWlhoJgdhe5Pp7D9r9n7TyBpt6epaB-7xgWaN6KdfFIekvs5LaAx_0t6WRIpuVA6Mr5HbW-BNqhBr6GLvBvjqzwGgml0OD29ntNL23

https://lh4.googleusercontent.com/PBz8gsbSOdmcVjFqCPx9jbUvgXCCLCXLKc3rBmn8qLV_PR-v9uI_2ruul8VRI_klioo8wHEZWfx3DN7tlnyDWIuViQ2ocF1CZpaqgQVi5562MKPBXCHmg6r7jH7uMndLCjGwzzp5

QUY TẮC VIẾT KANJI 7: PHẦN BAO QUANH VIẾT TRƯỚC, NÉT DƯỚI ĐÁY ĐƯỢC VIẾT SAU CÙNG.

Ví dụ: [] hoặc []

https://lh5.googleusercontent.com/hZJYoJyjPzZHG48BP3IG4P2PQT6HsL1vN2r6MP9B3LMw5HlcpxyMT0IZiWVBoVRpzjsbLu5WoQOMh2_A-c1Zwz0Nale6BAqyNKbZkWCIZn5c1VM1mC4YnQzbtvUtKW9ADmSM4d-P

https://lh5.googleusercontent.com/bV83joN6MwluDAeaeKcJQOo0iF-O2uwi0DcCNrqBiuEVD9Tybk_zV0Vvx2FGyGyih8UCejB4d6b493Jg5iGnZ0r5KmYJYOGWpWIlgN6_ZWn8Hlyua5Ep8e73VkaQRJKLtLFRqyYH

QUY TẮC VIẾT KANJI 8: CÁC NÉT KÈM THEO ĐƯỢC VIẾT SAU CÙNG.

Ví dụ: [] hoặc []

https://lh5.googleusercontent.com/p3CtI859JsOZZ1Y577UPX8x06SQdBR3seVsZCyTXnqt7kMbdDAd1iMdGWYXndAcceToKW7Q_OblGIrlletzqMvqxZV6yOxztIursISkXRfv8dBrL-Bzdf-yHw5Oi5SXEqsDBuJYf

https://lh4.googleusercontent.com/w5nY0zFQoNnZFX4cCUuYv1FR0LgB7JHeIwju8yCcDC261O-xVCKVQconGf9ol61CIJgW9Uf8YJ89rmYJ_Xo6JmPQdpdreygo_EAmda0BRhAYVZLhbKNPjuN233qvvHvRpyzZ4DFB

Ngoại lệ:

https://lh5.googleusercontent.com/A136LmzpcrckRXIDkhc5srJgX0z3JvA3UYJRcSqV1ZX6ybKqZTJz6EGdzGX9C9axZacv9JTohEJXgHex5oXiDCuIKaDlasnWztG581mti-ys478N-f_2n1ZQ5LeQaWuM-QCZl8MH

QUY TẮC VIẾT KANJI 9: CÁC NÉT CHẤM/ PHẨY VIẾT CUỐI CÙNG.

Ví dụ: []

https://lh6.googleusercontent.com/belnw5AC_o34F5-y8I2LHoQEjk-h6TKjtc0y1JsPdOYLIFeCxnhx5S6E3w9ItvVbmSYxP2D4WLLNQORqiSJNT_oyF2yUPnXThJg9gRzbpFcYfXoHjpl-yAhutCiY27Ms_bD7l85l

Một số trường hợp ngoại lệ phổ biến

Trường hợp 1: Trái và phải không nhất quán

Chú ý kỹ sẽ thấy nét số 1 và nét số 2 của từ [] và [] được viết ngược nhau.

https://lh3.googleusercontent.com/y7pYr0zM1dUAl8HhFJvRE4EJKGsas7mmuw-anbCw3O_PzrLTM7VXvMFfHj57EO5i-C7RGK_xHvbaYbcxrr1Q-fp6Wpw-9h8xOOV9uVDr6w8B6Fb3n9YiXd1CNgiYq3OZW6VIWoZt

https://lh6.googleusercontent.com/awqgT3l75JZ9r_RKAaqjTJ7pffACgPUKM_zuKLU6Nb5_9CMoMkGUjOwhXhMUAp0cwdWVBwVwLzQiY-Q1kSDinXmy03sTco3VLMRhCgOxBwVzk0pIDnvRhRRRGc5ppMq4-sjjUW7R

Tương tự:

https://lh6.googleusercontent.com/b9NwPxvgjWS8jLiX7f4OTGJul01WYyaNc_zHOH9gCvXglxztYl5eAb6Z7ZAeabegxIKHTDkbobsB1kB-fDkos0NkPhkQbKhXIEjmQqawMUCU1kikw8EoRTcQvw6dVFymeMIAMt3m

https://lh3.googleusercontent.com/k14oYnPVQJgMP_EGds8tuYv_ekjvjGKUXFAs4sOxz1pCpAlFQ7eOxJ9zMhdIsX5t5awl4hTKwOHQxQMrUjbdmGmzfahqX7cu9ymwyllFOtZUwHRgg5LB5GRex7AgTaQqE7Wf1spK

Trường hợp 2: Một số nét đi từ phải sang trái.

Ví dụ: [] hoặc []

https://lh5.googleusercontent.com/NManQ77GBQBrGerrZo934qrMAlly-r4RFwtk1ueJrofet8cRK2xD0kjyCbWrv78a0fqLZtlE18gJdpLT0NHzxaxbh3naVn0Cj6wuVu7SA4z39BOvYw4jY1t0fYL1gqyFTkYY4kqo

https://lh5.googleusercontent.com/DT68BO_mQvnOoWHWSRK8SQ-v5ERJA3SJ80G5SBit5RAZnN8Kn4oUXZ_1oFJymtKcDQ_NHM42HVG91_2sOLicNIqA7D4mkSvAUJCI8upW3dIy9BUOb1ngPgFaDE9I2Y7uHoGcGTTV

Trên đây là một số quy tắc cơ bản và các trường hợp ngoại lệ khi viết chữ Hán (Kanji). Thông qua bài viết này hy vọng các bạn sẽ khám phá ra những cách viết chữ Kanji đúng cách, hiệu quả và đẹp để Kanji không còn trở thành nỗi sợ hãi. Còn rất nhiều bài viết bổ ích và mẹo khác bạn có thể truy cập Dekiru để xem thêm nhé !!!

Nguồn bài viết:

Dekiru.vn