Xem chủ đề khác

Danh sách chủ đề

Một số lưu ý về các ký tự và dấu trong tiếng Nhật

Tiếng Nhật cũng như tiếng Việt, đều có những ký tự và dấu để trợ giúp cho văn bản. Học kĩ ký tự và dấu sẽ giúp bạn trong việc viết văn bản cũng như đọc tiếng Nhật!

Tên các loại ký tự thông dụng trong tiếng Nhật

Dấu chấm:ドット、てん

Dấu gạch dưới: したせん(アンダーライン)

Dấu phẩy: とうてん

Dấu gạch ngang: なかせん(ダッシュ、ハイフン)

A còng @: アットマーク

Dấu gạch chéo: フラッシュ

Dấu hỏi: ぎもんふ

Dấu cộng: プラス

Dấu chấm cảm: かんたんふ

Dấu trừ: マイナス

Dấu chấm phẩy: セミコロン

Ngoặc đơn: カッコ

Dấu 2 chấm: コロン

Dấu móc: 中かっこ

Ngoặc vuông: 大かっこ

Phần trăm: パーセント

Ngoặc kép: かぎかっこ

Dấu “và”: アンバサンド

Dấu sao: 星印

Dấu lớn hơn: より大きい

Dấu bé hơn: より小さい

Dấu thăng: シャープ、ナンバー

Dấu 3 chấm: 3点リーダ

Dấu mũi tên: やじるし

Dấu bằng: イコール

Xem thêm: Học nhanh ngữ pháp N3 làm chủ đề thi JLPT

Trong bảng chữ cái tiếng Nhật có sử dụng 2 dấu để tạo thành âm đục đó là: てんてん( '')và まる(。). Hai dấu này được thêm vào bên phải của chữ cái.

1. てんてん( ''): sẽ được thêm vào các hàng KA, SA, TA, HA để tạo thành âm đục

Với Hiragana:

KA, KI, KU, KE, KO -> が、ぎ、ぐ、げ、ご

SA, SHI, SU, SE, SO -> ざ、じ、ず、ぜ、ぞ

TA, CHI, TSU, TE, TO -> だ、ぢ、づ、ぜ、ぞ

HA, HI, HU, HE, HO -> ば、び、ぶ、べ、ぼ

Với Katakana: ta cũng có cách ghép tương tự với hàng カ、サ、タ、ハ

Với các âm ghép ta cũng có cách ghép tương tự:

KYA, KYU, KYO -> ぎゃ、ぎゅ、ぎょ

SHA, SHU, SHO -> じゃ、じゅ、じょ

CHA, CHU, CHO -> ぢゃ、ぢゅ、ぢょ

HYA, HYU, HYO -> びゃ、びゅ、びょ

Lưu ý: hiện nay người ta rất hiếm dùng ぢゃ、ぢゅ、ぢょ

Xem thêm: Tiếng Nhật N5, N4 Hoàn toàn có thể đạt được bằng cách tự học.

2. Với まる(。): sẽ được thêm vào phía bên phải của hàng HA

HA, HI, HU, HE, HO -> ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ

Với Katakana ta cũng có cách ghép tương tự với hàng ハ

Với các âm ghép ta cũng có cách ghép tương tự

HYA, HYU, HYO -> ぴゃ、ぴゅ、ぴょ

Xem thêm: 10 CÁCH HỌC TIẾNG NHẬT DÀNH CHO NGƯỜI "LƯỜI"

Nguồn bài viết:

Dekiru.vn